ประวัติความเป็นมา
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการจัดตั้งโดยความเห็นชอบจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 มีฐานะเป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดีขึ้นตรงต่ออธิการบดี ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของ มจพ.ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายใน มจพ. พ.ศ. 2551 ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระหน้าที่หลัก คือ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่รองรับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่ผลสำเร็จ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งการสร้างและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย


Powered by Froala Editor


ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 2. เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 3. เป็นหน่วยงานกลางรองรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. พัฒนาบุคลากรในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. เป็นแหล่งรวบรวม จัดทำ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ปรัชญา
:
นำวิถีประกัน มุ่งสู่วัฒนธรรมคุณภาพ
ปณิธาน
:
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเข้าใจ และเข้าถึง
วิสัยทัศน์
:
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานคุณภาพ
พันธกิจ
:
ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และสามารถรองรับการตรวจติดตาม และประเมินผลจากทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพนโยบายของศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา


ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ไว้ดังนี้

 1. นำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงาน
 2. นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อเอื้อต่อความมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
 3. ให้บุคลากรรับรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหาร และดำเนินงาน
 4. พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งให้โอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 5. นำข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 6. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม และโครงการต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
 7. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

แผนภูมิการบริหารและภาระงานศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน ประกอบด้วย

 1. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาการประกันคุณภาพ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวก และให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดอบรม สัมมนา บรรยาย เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ และทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การพัฒนาระบบ คู่มือ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานต่างๆ
 2. กลุ่มงานวิเคราะห์ระบบและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ทำหน้าที่สนับสนุนด้านข้อมูลการประเมินระบบและกลไก การพัฒนาและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานประจำปี

Powered by Froala Editor