ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียน ทปอ. (Version 4.0) 1. CUPT-รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร V25-20กพ67
2 รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ที่ขึ้นทะเบียน ( Version 4.0) มจพ. 1. รวมรายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียน ( V4.0) มจพ.
3 รายชื่อผู้ประเมิน AUN QA ของอาเซียน 1. รายชื่อผู้ประเมิน AUN QA ของอาเซียน
4 ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน EdPEx โดย สปอว. 1. ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน EdPEx โดย สปอว.
5 รายชื่อผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ TABEE 1. รายชื่อผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ TABEE