ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 แผนการจัดรายงานการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 1. Plan QA_ปีการศึกษา 2566 ระดับสถาบัน
2. Plan QA_ระดับหลักสูตรระดับ,คณะปีการศึกษา 66
3. Plan QA_ปีการศึกษา 2566 TGGS,วิทยาลัยนานาชาติ
4. Plan QA_สำนัก ปีการศึกษา 2566