กิจกรรม
1_1698895539_2023-11-02.jpg

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้เกณฑ์ AUN-QA สำหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา

เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคกลางตอนบน เชิญชวนเข้าร่วมอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้เกณฑ์ AUN-QA สำหรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ......