ชั้น 9 ห้อง 904 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

qa@op.kmutnb.ac.th

0-2555-2000 ต่อ 1122, 1123