2_1645512167_2022-02-22.jpeg

ขอแสดงความยินดี ภาควิศวกรรมเคมี มจพ. ได้รับการประเมินรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET EAC สหรัฐอเมริกา


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำโดย รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา หัวหน้าภาควิชา นำเสนอหลักสูตรนำร่องในโครงการ “การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประจำปี พ.ศ. 2562” และลงนามความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ภายในปี พ.ศ. 2565” ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (The Association of Thai Professionals in America and Canada: ATPAC) ในการดำเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษานำร่องของประเทศไทยให้มีมาตรฐานคุณภาพระดับโลก และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเทียบเคียงได้ในระดับนานาชาติตามข้อตกลงปฏิญญาสากล Washington Accord 28 ประเทศ และสามารถส่งหลักสูตรสมัครเข้าขอรับการรับรองคุณภาพด้วยระบบ Programmatic Accreditation จาก ABET ภายในปี พ.ศ. 2565

ABET หรือ Accreditation Board for Engineering and Technology ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475 ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรอิสระทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับสมาคมวิชาชีพกว่า 30 องค์กร เช่น AICHE (American Institute of Chemical Engineers) ASCE (American Society of Civil Engineers) และ ASME (American Society of Mechanical Engineers) เพื่อการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม นอกจากนั้น ยังสามารถรับรองมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ โดยปัจจุบัน ABET ให้การรับรองหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 4,361 หลักสูตร จาก 850 คณะ/มหาวิทยาลัย ในระดับนานาชาติ 41 ประเทศ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจพ. ได้กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน ABET ควบคู่ไปกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก TABEE หรือ Thailand Accreditation Board of Engineering Education ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานหลักสูตรของสภาวิศวกรของประเทศไทย แผนการเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรนั้น กำหนดให้หลักสูตรจัดการศึกษาในรูปแบบ Outcome Based Education ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และได้มีการพัฒนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการกำกับมาตรฐานการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจพ. ได้ยื่นขอรับการประเมินเมื่อสิงหาคม พ.ศ. 2563 ผลการประเมินจาก ABET EAC แจ้งว่าหลักสูตรมีความพร้อมในการสมัครเข้ารับการประเมินแบบเต็มรูปแบบหรือแบบลงพื้นที่ (Campus Visit) ในรอบการประเมิน ABET พ.ศ. 2564-2565 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ABET EAC ได้ตอบรับการสมัครขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร และได้แต่งตั้งคณะผู้ประเมิน ซึ่งเป็นศาสตราจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 2 ท่าน และมหาวิทยาลัยในประเทศบาห์เรน 1 ท่าน ให้กับ มจพ. หลังจากนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย ได้จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ประเมิน (ABET Team) ผ่านทางเอกสารหลักฐานการจัดการศึกษาเชิงประจักษ์ และนำเสนอความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาทั้งด้านห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัย เสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดวันตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ หรือ Virtual Review Visit เมื่อวันที่ 29 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทาง ABET Team Chair และ Program Evaluators ได้แจ้งผลการประเมิน Exit Statement อย่างไม่เป็นทางการว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือ Chemical Engineering Undergraduate Program ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้ผ่านการประเมินคุณภาพหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET ของคณะกรรมการรับรอง Engineering Accreditation Commission หรือ EAC อย่างไม่เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Chemical Eng Kmutnb) ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากลอย่างไม่เป็นทางการจาก ABET โดยคณะกรรมการรับรอง EAC ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเคมีหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET และผลการรับรองอย่างเป็นทางการจะได้รับในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ต่อไปทั้งนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกันผลักดันและช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิศวกรรมเคมี นำมาซึ่งการยกระดับสมรรถนะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ให้สามารถทำงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งข้อกำหนดการประกอบวิชาชีพในระดับสากล ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถทำงานได้ในทุกประเทศทั่วโลก สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาไทยในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก นับเป็นความสำเร็จและความภูมิใจอีกขั้นของ มจพ. ในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้มีความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) อย่างสมบูรณ์... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/465771/?fbclid=IwAR0wYuo76J4aJjuTHnZm5geWnYa5V_pT3Kn4RaFwjLgX1rYoXwquXVLJciQ


ท่ีมาเนื้อหา : https://www.dailynews.co.th/news/465771/

Powered by Froala Editor


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง