ข่าวทั้งหมด

18_1720765345_2024-07-12.png

การอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี......

16_1720162495_2024-07-05.png

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE)

จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 3 ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2567 และรุ่นที่ 4 ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี......

15_1720161335_2024-07-05.png

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 - 407 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ......

14_1720160731_2024-07-05.png

การอบรม เรื่อง การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี......

9_1695627263_2023-09-25.jpg

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี และผ่านทางออนไลน์ระบบ Webex Meetings ......

8_1686732619_2023-06-14.png

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 - 407 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ......

17_1720162815_2024-07-05.png

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE)

จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 9, 12 พฤษภาคม 2566 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 16, 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Cloud 9 ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี......

6_1680073476_2023-03-29.png

การอบรม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และ Online ผ่านทางโปรแกรม Webex Meetings......

5_1680072829_2023-03-29.png

การอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และ Online ผ่านทางโปรแกรม Webex Meetings......

4_1665555909_2022-10-12.jpg

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings ......

3_1665555652_2022-10-12.jpg

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางออนไลน์โปรแกรม Webex Meeting และ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี ......

1_1645511553_2022-02-22.jpeg

มจพ. และ 3 มหาวิทยาลัย ผ่านการรับรองมาตราฐานหลักสูตรจาก ABET รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก อว.

ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป, รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ภายในงานได้มีพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก ABET ของสหรัฐอเมริกา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการมอบรางวัล......

2_1645512167_2022-02-22.jpeg

ขอแสดงความยินดี ภาควิศวกรรมเคมี มจพ. ได้รับการประเมินรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET EAC สหรัฐอเมริกา

ขอแสดงความยินดี ภาควิศวกรรมเคมี มจพ. ได้รับการประเมินรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET EAC สหรัฐอเมริกา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้รับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีจาก ABET EAC ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นภาควิชาแรกของประเทศไทย......

13_1704341844_2024-01-04.jpg

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มจพ. ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป......