6_1680073476_2023-03-29.png

การอบรม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566


การอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี สำหรับ ผู้บริหาร และบุคลากร มจพ.กรุงเทพ  และ Online ผ่านทางโปรแกรม Webex Meetings เฉพาะสำหรับผู้บริหาร และบุคลากร 2 วิทยาเขต ได้แก่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี / มจพ.วิทยาเขตระยอง ทั้งนี้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 10 เมษายน 2566

Powered by Froala Editor


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง