4_1665555909_2022-10-12.jpg

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings
     โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
อาจารย์ ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว                    ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  มูลเมือง       กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  พุทซาคำ   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง    กรรมการ (บุคลากรภายใน)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร       กรรมการ (บุคลากรภายใน)
      ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
นางสาวอรสา  ศิริราช
นางจิตติมา  สุวรัตน์
นางวันศิริ เจาตระกูล
นางสาวอำพร  วงษา
นางเพริศพรรณ วัฒนพฤกษ์
นางสาวพัชรา คำตองมา

Powered by Froala Editor


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง