ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 1. 1.ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร_อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕
2. 2.ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร_ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕
3. 3.ประกาศ กมอ. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร_บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
4. 4.ประกาศ กมอ. รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
5. 5.ประกาศ กมอ. แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
6. 6.ประกาศ กมอ. หลักเกณฑ์ วิธีการ ตรวจสอบหลักการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
3. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
3 แบบฟอร์มขอเพิ่มหลักสูตร และอาจารย์ประจำในระบบ CHEQA Online 1. แบบฟอร์มขอเพิ่มอาจารย์ประจำ
2. แบบฟอร์มการขอเพิ่มชื่อ-เปลี่ยนชื่อหลักสูตร
4 คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2570 (EdPEx) 1. คู่มือเกณฑ์ EdPEx 2567-2570
5 รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียน ทปอ. (Version 4.0) 1. CUPT-รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร V25-20กพ67
6 รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ที่ขึ้นทะเบียน ( Version 4.0) มจพ. 1. รวมรายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียน ( V4.0) มจพ.
7 รายชื่อผู้ประเมิน AUN QA ของอาเซียน 1. รายชื่อผู้ประเมิน AUN QA ของอาเซียน
8 ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน EdPEx โดย สปอว. 1. ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน EdPEx โดย สปอว.
9 รายชื่อผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ TABEE 1. รายชื่อผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ TABEE
10 แผนการจัดรายงานการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 1. Plan QA_ปีการศึกษา 2566 ระดับสถาบัน
2. Plan QA_ระดับหลักสูตรระดับ,คณะปีการศึกษา 66
3. Plan QA_ปีการศึกษา 2566 TGGS,วิทยาลัยนานาชาติ
4. Plan QA_สำนัก ปีการศึกษา 2566
11 รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 1. SAR_KMUTNB 65
12 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มจพ. 1. รายงานผลการประเมิน มจพ.61
2. รายงานผลการประเมิน มจพ.62
3. รายงานผลการประเมิน มจพ.63
4. รายงานผลการประเมิน มจพ.64
5. รายงานผลการประเมิน มจพ.65
13 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 1. รายงานผลการประเมิน สมศ. รอบสี่
14 แบบฟอร์มระดับหลักสูตร AUN QA version 4 1. form_selfreport_bd_2558_v2 (ตรี)
2. form_resultselfreport_bd_2558_v2 (ตรี)
3. form_selfreport_bd_2558_v2 (โท)
4. form_resultselfreport_bd_2558_v2 (โท)
15 แบบฟอร์ม OBE [Ver. ภาษาไทย] 1. OBE3_ภาษาไทย_DOCX
2. OBE3_ภาษาไทย_PDF
3. OBE4_ภาษาไทย_DOCX
4. OBE4_ภาษาไทย_PDF
5. OBE5_ภาษาไทย_DOCX
6. OBE5_ภาษาไทย_PDF
7. OBE6_ภาษาไทย_DOCX
8. OBE6_ภาษาไทย_PDF
9. OBE7_ภาษาไทย_DOCX
10. OBE7_ภาษาไทย_PDF
16 แบบฟอร์ม OBE [Ver. ภาษาอังกฤษ] 1. OBE3_ENG_DOCX
2. OBE3_ENG_PDF
3. OBE4_ENG_DOCX
4. OBE4_ENG_PDF
5. OBE5_ENG_DOCX
6. OBE5_ENG_PDF
7. OBE6_ENG_DOCX
8. OBE6_ENG_PDF
9. OBE7_ENG_DOCX
10. OBE7_ENG_PDF
17 แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 1. แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570